Friday, May 05, 2006

A. Asignatura:MSEP IV
B. Sanggunian: PELC IV, Umawit at Gumuhit Tx p.107
C. Pamagat ng Aralin: Balanse
D. Paglalarawan sa Aralin
Ang araling ito ay magbibigay kaalaman sa mga bata tungkol sa balanse bilang isa sa mga prinsipyo ng sining at kung ano ang dalawang uri nito.
E. Mga layunin:
1.Naibibigay ang kahulugan ng balanse ( balance )
2.Nakikilala ang dalawang uri ng balanse.
3.Nasasabi ang pagkakaiba ng pomal at di-pormal na balanse.
F.Paglalahad:
Para sa layunin blg.1, pumunta sa website link na ito;http://www.sanford-artedventures.com/study/g_balance.html
Para sa layunin blg.2 at3, pumunta sa website link na ito:http://216.109.125.130/search/cache?p=asymmetrical+balance&rs=0&ei=UTF-8&fr=slv1-msgr&u=www.artsconnected.org/toolkit/encyc_balancesymmetry.html&w=asymmetrical+balance&d=FdyyC0aqMtpS&icp=1&.intl=us.Para G. Panlinang na Gawain:
Gawain 1.Pumunta sa website link na itohttp://216.109.125.130/search/cache?p=asymmetrical+balance&rs=0&ei=UTF-8&fr=slv1-msgr&u=www.artsconnected.org/toolkit/watch_balance_symmetrical.cfm&w=asymmetrical+balance&d=RmRPikaqMsl7&icp=1&.intl=usH.

H.Pagtataya:
Para sa inyong maikling pagsusulit pumunta sa website link na ito www.prongo.com na may
class key na gemalinfabic at class key password na 031669.
I. Takdang-Aralin:
Sa inyong kwaderno gumuhit ng mga larawang nagpapakita ng pormal at di pormal na pagtitimbang-timbang.

Wednesday, May 03, 2006

A. Asignatura:MSEP IV
B. Sanggunian: PELC, Umawit at GUmuhit 4 TX p.101
C. Paksang-Aralin: Teksturang Nahihipo (tactile) at Teksturang Biswal(Visual)
D. Paglalarawan sa aralin:
Ang araling ito ang magtuturo sa mga bata na makilala ang mga uri ng tekstura ng mga
bagay sa paligid;ang teksturang nahihipo at teksturang biswal.
E.Mga Layunin:
Sa katapusan ng aralin,ang mga bata ay inaasahang;
1.Nakikilala ang mga biswal at nahihipong tekstura.
2.Nasasabi ang kaibahan ng biswal sa nahihipong (tactile ) tekstura.
3.Nakalilikha ng komposisyong nagpapakita ng tekstura;
*teksturang nahihipo (tactile) at teksturang biswal (visual )
F.Paglalahad:
1.Upang makilala ang mga biswal at nahihipong tekstura pumunta sa website link na ito;http://jimsaw.com/design/texture.html
2.Upang ganap na maunawaan ang pagkalaiba ng biswal sa nahihipong tekstura pumunta sa
website link na ito;http://www.artsconnected.org/toolkit/encyc_texturetypes.html
G.Panlinang na gawain:
Gawain 1.http://www.brigantine.atlnet.org/GigapaletteGALLERY/websites/ARTiculationFinal/PDFfiles/Identifyingtextures.pdf
H.Pagtataya:
Para sa inyong maikling pagsusulit pumunta sa website link na ito; www.prongo.com na may class key na gemalinfabic at class key password na 031669.
I. Takdang Aralin:
Gumawa ng isang komposisyong nagpapakita ng dalawang uri ng tekstura.

Monday, May 01, 2006

A. Asignatura: MSEP IV
B. Sanggunian: PELC,Umawit at Gumuhit p.90
pC. Paksang-Aralin: Mga Pangunahin at Pangalawang Kulay
D. Paglalarawan sa Aralin:
Ang araling ito ay makatutulong sa mga bata na makilala ang mga pangunahin at pangala-
wang kulay at makita ang pagkakaiba ng mga ito.
E. Mga Layunin:
Sa katapusan ng araling ito,ang mga bata ay inaasahang;
1.Naipapakita ang kaalaman at pang-unawa sa kulay.
2.Nasasabi ang mga pangunahin at pangalawang kulay.
3.Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng mga pangunahin at pangalawang kulay.
F. Paglalahad:
Upang magkaroon ng kaalaman at pang-unawa sa kulay at makilala ang mga pangunahin
at pangalawang kulay pumunta sa website link na ito; http://www.first-school.ws/t/colorarc.htm

Upang makita at maipaliwanag ang pagkakaiba ng pangunahin at pangalawang kulay
pumunta sa website na ito; http://www.creative-scrapbook-layouts.com/cardstock.html
G. Panlinang na Gawain:
Gawain 1:Pumunta sa website na ito; http://www.iit.edu/~smile/chbi9912.htm
Gawain2. Pumunta sa website link na ito;http://www.first-school.ws/t/apcolorarc.htm
H. Pagtataya:
Para sa inyong maikling pagsusulit pumunta sa website link na ito;http://www.prongo.com/
na may class key na gemalinfabic at class key password na 031669.
I. Takdang-Aralin:
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa aralin ,pumunta sa website link na ito;http://www.google.com.ph/search?hl=tl&q=primary+color+mixing&meta=

Wednesday, April 26, 2006

A. Title: Likas at Di-likas na Hugis
B. Brief Description:Ang aralin ay tungkol sa mga likas at di-likas na hugis
C. Learning Outcomes:
1.Makilala ang mga bagay na may likas at di-likas na hugis.
2.Mapaghambing ang likas at di-likas na hugis
3.Makaguhit ng mga bagay na may likas at di-likas na hugis.
D.Learning Activity:
para makilala ang mga likas at di-likas na hugis,pumunta sa site na ito http://faculty.indy.cc.ks.us/jnull/shapegeoorg2.htm
E.Learning Assessment:
Pumunta sa site na ito,http://www.prongo.com/ na may class key na gemalinfabic at class key password 031669.